Stel je vraag
0

Chemie 2017A6

asked 2018-06-27 05:10:22 -0500

Gaétan gravatar image

updated 2018-06-27 11:25:43 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

Ik heb moeite met het interpreteren van deze reactie; zou iemand me op weg kunnen zetten?

A) V stijgt en C daalt B) T stijgt en C daalt

Je krijgt dus een afname van A en dus ligt je reactie naar rechts. Hoe ga ik dan verder?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-27 06:30:27 -0500

Britt.Valentyn gravatar image
  • In de eerste grafiek zien we een steeds groter wordende negatieve waarde krijgen voor log[A]. Dat betekent dat [A] steeds kleiner wordt.

    Er geldt altijd: volume stijgt --> verschuiving naar meeste aantal deeltjes. Hier zien we: als het volume stijgt, daalt [A], dus moet A staan aan de kant met het minste aantal deeltjes.

    Dat is antwoord A of B.

  • In de tweede grafiek zien we: de temperatuur stijgt terwijl de [A] daalt.

    Er geldt altijd: temperatuur stijgt --> endotherme reactie (warmte-opname) wordt bevorderd. Hier zijn we: als de temperatuur stijgt, daalt [A], dus staat A aan de kant waar de warmte vrijkomt.

    Dat is antwoord A.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Top, bedankt Britt!

Gaétan ( 2018-06-27 06:42:32 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 05:10:22 -0500

Aantal keer gelezen: 89 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18