Stel je vraag
1

Fysica juli 2015

asked 2016-05-31 10:50:03 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

updated 2016-06-01 14:56:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het radioisotoop jodium 123I vervalt tot telluur 123Te. De halfwaardetijd van 123I bedraagt 13 h. Een staal bevat op t = 0 h enkel jodium. Op t = 39 h stelt men vast dat er 42 mg telluur aanwezig is. Hoeveel jodium was op t = 0 h in het staal aanwezig?

a) 48 mg

b) 63 mg

c) 126 mg

d) 336 mg

Ik kom hier antwoord D uit door 42 x 2 x 2 x 2 te doen... Het correcte antwoord is A, hoezo?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2016-05-31 12:14:23 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

42 mg telluur is het product. Na 39 uur (= 3 halveringen) is er nog 1/8 jodium over en is 7/8 van het jodium omgevormd tot telluur.

Als 7/8 gelijk staat aan 42 milligram, dan was de oorspronkelijke hoeveelheid jodium gelijk aan 42*(8/7) mg en het juiste antwoord is A

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-31 10:50:03 -0500

Aantal keer gelezen: 520 keer

Laatst gewijzigd: Jun 01 '16