Stel je vraag
1

Fysica ideale gaswet

asked 2016-05-31 10:55:02 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

updated 2016-06-01 15:02:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In een grote cilinder met volume V is een verplaatsbare perfecte zuiger aangebracht die de cilinder in twee gelijke compartimenten 1 en 2 verdeelt. Deze zijn gevuld met hetzelfde ideale gas. De zuiger wordt bij constante temperatuur naar rechts verschoven zodat de druk in compartiment 2 gelijk is aan driemaal de druk in compartiment 1. Het volume V1 van compartiment 1 is dan gelijk aan:

a) ๐‘‰1=๐‘‰/4

b) ๐‘‰1=3๐‘‰/4

c) ๐‘‰1=2๐‘‰/3

c) ๐‘‰1=๐‘‰/3

Waarom hier antwoord B?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
3

answered 2016-05-31 12:38:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Vertrekken we van P1V1 = P2V2 en P1=P2 en V1+V2=V

Na verschuiven van de zuiger is P'2=3P'1 en P'1V'1=P'2V'2

Invullen: P'1V'1=3P'1V'2 en bijgevolg is V'1=3V'2

Opdelen van de oorspronkelijke V in 4 waarbij V'1=(3/4) V

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Waarom moet het oorspronkelijk volume opgedeeld worden in 4?

Elisabeth.Lemmens ( 2017-05-29 05:39:38 -0500 )edit

oorspronkelijk zijn de drukken gelijk. Je verschuift tot dat het ene compartiment een derde bedraagt van het andere. Dus 1/3 +1 = 4/3 Dat doe je door het oorspronkelijke volume te delen door 4

Myriam@REBUS ( 2017-05-29 10:34:20 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-31 10:55:02 -0500

Aantal keer gelezen: 992 keer

Laatst gewijzigd: Jun 01 '16