Stel je vraag
0

Fysica 12.10.3

asked 2018-06-27 06:49:51 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

Wat ik ook doe, ik kom het antwoord niet uit. Dus ik doe Q opgenomen= Q afgegeven: c(ijs).m(ijs).(Te-253)+m(ijs). Ls=Ccalori. (323-Te). Wat doe ik fout?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-27 07:57:12 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-06-27 08:27:17 -0500

Je moet inderdaad de opgenomen warmte gelijkstellen aan de afgegeven warmte.

  • Het ijs zal opwarmen:

Het ijs start op een temperatuur -20°C. Het zal eerst opwarmen van -20°C naar 0°C. (cijs.m.ΔT)

Dan smelt het ijs: lijs gebruiken. (lijs.m)

Tenslotte warmt het verder op (als water) tot de eindtemperatuur (cwater.m.ΔT)

  • De calorimeter zal afkoelen van zijn begintemperatuur tot de Te (50°C naar de Te): C.ΔT = 500.(50-Te)
  • Het water zal afkoelen van zijn begintemperatuur tot de Te (50°C naar de Te): c.m.ΔT = 4190.1.(50-Te)

Zo kom je op:

2090.0,1.|(-20-0)| + 334.000.0,1 + 4190.0,1.|(0-Te)| = 500. |(50-Te)| + 4190.1.|(50-Te)|

Dit geeft een eindtemperatuur van 38,5°C.


Je mag, als het gaat om een temperatuurverschil, de temperatuur in °C laten staan. Dit om ΔT = Δθ. Zo heb je iets minder rekenwerk!

Als je de Qop gelijkstelt aan Qaf, moet je ook telkens van het temperatuurverschil de absolute waarde nemen.

Hopelijk is dit duidelijk!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-07-02 09:32:00 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

oké bedankt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 06:49:51 -0500

Aantal keer gelezen: 180 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '18