Stel je vraag
0

Fysica 2015 juli vraag 4

asked 2018-06-27 09:27:59 -0500

Lise.DePreter gravatar image

updated 2018-06-28 09:57:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe kunnen we weten of de straal afgebogen wordt naar boven of naar onder? Ik had C als antwoord, maar D is het juiste.

C:\fakepath\IMG_0350.PNG

Alvast bedankt! Lise

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 14:54:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Teken de normaal op het boloppervlak. Dat is de verlengde van de straal. Dan zie je dat de lichtstraal bij het verlaten van de glazen halve bol moet afgebogen van de normaal weg. Dat is dus oplossing D.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 09:27:59 -0500

Aantal keer gelezen: 86 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18