Stel je vraag
0

Examenvraag - juli 2017 - vraag 13

asked 2018-06-27 09:28:39 -0500

Johanna.Vandekerckhove gravatar image

updated 2018-06-28 11:46:57 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

Waarom is het antwoord C en niet B?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-26 16:31:02 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hartelijk dank

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-05-27 10:15:50 -0500 )edit
0

answered 2019-05-26 09:48:45 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Beste,

Hoe los je dit op? Ik geraak er niet uit. Alvast bedankt

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-28 11:47:41 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe kom je aan antwoord B?

Post je werkwijze en oplossingsmethodiek dan gaan we op zoek naar de juiste oplossing.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 09:28:39 -0500

Aantal keer gelezen: 144 keer

Laatst gewijzigd: May 26