Stel je vraag
0

Fysica dynamica 3.2.8

asked 2018-06-27 12:14:44 -0500

Philip.Warenberg gravatar image

Bij vraag 3.2.8 b) heb ik een alternatieve uitwerking geprobeerd voor de sprong van Mieke. Ik kom echter een verkeerd antwoord uit. In plaats van de hoogte gelijk te stellen aan 40+∆l, heb ik eerst de uitrekking van het touw berekend voor de sprong van Mieke vanaf dezelfde hoogte als Jan (met de veronderstelling dat ze van dezelfde hoogte springen). Deze uitrekking tel ik op bij het 40m lange touw, wat mij brengt op 40m+16,9m= 56,9m. Uiteindelijk trek ik dit getal af van 60m en krijg ik dus 3,1m (juiste antwoord is 3,6m). Waar ligt de fout ? Of is het een verwaarloosbare fout (toch wel halve meter verschil) ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 14:51:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hebt de potentiële energie van Mieke berekend alsof ze 60 meter zou vallen. Dat is een benadering, en ze zit er niet zo ver naast.

Of jouw werkwijze op het examen tot een goed antwoord zou leiden hangt ervan af wat de andere antwoordmogelijkheden zouden zijn, dus hoe precies je het moet uitrekenen.

Anderzijds is dit een oefening die je met de rekenmachine moet berekenen, dus is ze niet zo relevant voor het examen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Duidelijk, danku!

Philip.Warenberg ( 2018-06-28 19:00:22 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 12:14:44 -0500

Aantal keer gelezen: 219 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18