Gravitatiekracht

asked 2016-05-31 14:39:14 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

updated 2016-06-01 11:01:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Een bolvormige planeet heeft een dichtheid 𝜌, een straal R en een valversnelling g aan het oppervlak. Op een andere bolvormige planeet met dezelfde dichtheid 𝜌 en een straal 2 R is de valversnelling aan het oppervlak gelijk aan:

a) g/2

b) g

c) 2 g

d) 4 g

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

hint: analyseer de formule $G \frac{M m}{r^2} = mg$

dr who ( 2016-05-31 17:16:45 -0500 )edit

Volume bol: (4/3)pi r³

Myriam@REBUS ( 2016-06-01 11:07:33 -0500 )edit