Stel je vraag
0

Chemie Polymerisatie

asked 2018-06-29 02:33:20 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

updated 2018-06-29 09:19:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\polymersiatie chemie.PNG

Hoe pak je dit best aan? Dankuwel! Stijn

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-29 09:21:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zoals ik het zie heb je 4 koolstof atomen per bouwsteen. Dan moet het C of D zijn.

De beide -CH3 vertakkingen zitten op hetzelfde C-atoom, dan kan het alleen C zijn.

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-29 02:33:20 -0500

Aantal keer gelezen: 137 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18