Stel je vraag
0

Chemie: pi-bindingen

asked 2018-06-29 04:10:40 -0500

Lise.DePreter gravatar image

updated 2018-06-29 09:02:10 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik heb een vraagje. Het antwoord is hier 6 maar ik weet niet zo goed hoe we daar orecies aan komen. Moeten we altijd een ring als een dubbele binding tellen?

image description

Alvast bedankt! Lise

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 08:29:44 -0500

Britt.Valentyn gravatar image
  • Koolstof moet in een drievoudige binding zijn met stikstof, anders bereikt C de elektronenconfiguratie niet.
  • Het aantal pi-bindingen zijn dus de 4 dubbele bindingen die we zien + 2 van de drievoudige binding in CN.
edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus de ring structuur is er er geen? En hoe kunnen we dat dan weten wanneer het er wel eentje is en wanneer niet?

Lise.DePreter ( 2018-06-30 09:53:03 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-29 04:10:40 -0500

Aantal keer gelezen: 253 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18