Stel je vraag
0

Chemie neerslagreactie

asked 2018-06-29 05:32:59 -0500

Sam gravatar image

image description

Kan iemand mij helpen met deze oefening?

Ik heb de reactievergelijking opgesteld. Deze ziet er als volgt uit. image description

Maar nu snap ik niet hoe ik verder moet gaan.

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 09:06:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Voor elk van de mogelijke oplossingen A tot en met D kan je het aantal mol berekenen van de verschillende reagentia. Deze hoeveelheden vul je in in je schema op tijdstip 0 en dan moet je nagaan welke stof het limiterend reagens is en hoeveel neerslag er gevormd wordt. Je kiest de oplossing waar de grootste hoeveelheid (mol) Fe(OH)3 ontstaat.

Wat kom je uit als oplossing?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Volgens mij is NaOH dan het limiterend reagens? En ik kom uit dat er met de hoeveelheden van oplossing A (50.10^-3) / 3 mol Fe(OH)3 ontstaat ( dus ongeveer 17;10^-3 mol). Bij A kom ik dus de grootste hoeveelheid mol uit. Klopt mijn uitkomst?

Sam ( 2018-06-29 09:20:32 -0500 )edit

Helemaal correct !

Koen@REBUS ( 2018-06-29 09:52:20 -0500 )edit

Bedankt, Koen!

Sam ( 2018-06-29 10:00:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-29 05:32:59 -0500

Aantal keer gelezen: 329 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18