Stel je vraag
0

elektromagnetisme

asked 2018-06-29 06:40:29 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-06-29 09:02:36 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Een stroomvoerende geleider ligt in het vlak van dit blad. Een cirkelvormige geleider bevindt zich eveneens in het vlak van dit blad in de buurt en op vaste afstand van de geleider.Men zet de stroom aan zodat de stroom naar boven loopt.

Is er in dit geval flux verandering? Omdat door aanzetten van stroom magnetisch veld in grootte toeneemt? alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 07:21:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je de stroom aanzet gaat er een magnetisch veld komen, dus zal de flux toenemen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-29 06:40:29 -0500

Aantal keer gelezen: 199 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18