Stel je vraag
0

7-OI-02 chemie zuren-basen

asked 2018-06-29 14:23:02 -0500

Sofie.Flamaing gravatar image

Hallo, Welke methode moet ik gebruiken bij deze soort oefeningen? Ik slaag erin de concentratie aan H+ ionen te bepalen maar hoe kan ik die gebruiken om de nieuwe ph waarde van de oplossing te vinden? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 15:07:18 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-06-29 15:08:38 -0500

Het aantal mol berekenen is inderdaad de eerste stap.

  • Voor HCl vinden we: aantal mol H+ gelijk aan 10-4 mol.
  • Voor NaOH vinden we: aantal mol OH- is gelijk aan 9.10-5 mol. (Hier dus eerst pH omzetten naar pOH!)

Dan de reactievergelijking opschrijven: HCl + NaOH --> NaCl + H2O

  • NaOH is het limiterend reagens dus reageert volledig weg. Op basis daarvan vinden we dat er 10-5 mol HCl overblijft na de reactie.

HCl zal dus als enige de verdere pH bepalen. Want: NaOH is volledig weggereageerd. NaCl is een zout, dus is neutraal. Water is ook neutraal.


De laatste stap is dus de pH berekenen van 10-5 mol HCl in een volume van 100 ml. Zo komen we op een pH gelijk aan 4.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-07-01 08:41:22 -0500

Sofie.Flamaing gravatar image

Heel erg bedankt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-29 14:23:02 -0500

Aantal keer gelezen: 157 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18