Stel je vraag
0

biologie erfelijkheidsleer

asked 2018-06-29 14:30:36 -0500

Philip.Warenberg gravatar image

updated 2018-06-29 15:19:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb een vraag in verband met erfelijkheidsleer. Specifiek voor de stambomen heb ik geprobeerd om kleine regels op te stellen om een oefening sneller op te lossen. Ik kwam tot de conclusie dat:

  • Als beide ouders gezond zijn en een ziek kind hebben -> kan niet dominant zijn
  • Als de moeder ziek is en zoon gezond -> kan niet X-gebonden recessief zijn

Mijn vraag is of er nog zo'n regels zijn die het maken van een oefening versnellen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 16:37:05 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Jup... kijk es in onze theorie bundel :) dat staan ze geschreven!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-29 14:30:36 -0500

Aantal keer gelezen: 129 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18