Stel je vraag
0

Fysica oefening 6.3.5

asked 2016-06-01 08:10:17 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

updated 2016-06-01 11:15:13 -0500

Hoe moet je deze vraag oplossen? Als ik formule F= q.v.B en F=q.E (=q.V/d) combineer, heb ik telkens een onbekende te veel om het te kunnen oplossen...

Bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-01 10:41:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Isabelle,

Bereken eerst de energie die aan zo'n elekron toegevoegd wordt. Dit door q *∆V Vervolgens haal je de snelheid uit Ekin=(mv²)/2

Myriam

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is dit een representatieve oefening voor het ingangsexamen?

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-12 05:45:56 -0500 )edit
0

answered 2016-06-01 11:20:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

q staat op het formularium. (=lading van 1 elektron)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-06-01 08:10:17 -0500

Aantal keer gelezen: 117 keer

Laatst gewijzigd: Jun 01 '16