Stel je vraag
0

chemie grondtoestand

asked 2018-06-30 03:33:08 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2018-06-30 06:07:43 -0500

Koen@REBUS gravatar image

ik ben even niet meer goed mee met wanneer we weten dat een elektronenconfiguratie in grondtoestand is en wanneer deze instabiel is weergegeven.

bvb 28Ni --> als ik de stabiliteitsregels zou volgen op p50 dan zou ik zeggen dat de elektronen configuratie als volgt is: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10 want er wordt steeds gestreefd naar een volledig bezet subniveau... maar ik zie op p51 dat de grondtoestand van 28Ni daar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 maar volgens de stabiliteitsregels lijkt me dit nogal een instabiele toestand?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-30 04:24:43 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Ik denk dat je best de diagonaalregel volgt: eerst altijd 4s opvullen, dan pas naar 3d.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ja maar wanneer diagonaalregel volgen en wanneer ook rekeninghouden met de stabiliteitsregels? want de stabiliteitsregels zijn de regels die gelden voor de grondtoestand...

Marie-France.Delen ( 2018-06-30 05:23:35 -0500 )edit

Het antwoord van Britt is correct. Je moet de diagonaal regel volgen en dan pas de stabiliteitsregels. Daar is ook aan voldaan. 1) Edelgasconfiguratie = is niet mogelijk. 2) volledig volzet subniveau en 4s2 is volledig volzet. Dus de configuratie is [Ar] 3d8 4s2.

Koen@REBUS ( 2018-06-30 06:11:55 -0500 )edit

ja dat snap ik maar mijn vraag was bvb in geval van wanneer gaat 4s2 zijn elektronen wel afgeven in de grondtoestand maar ondertussen heb ik voor mezelf uitgemaakt dat de grondtoestand altijd het meest aantal ongepaarde elektronen vereist om stabiel te zijn

Marie-France.Delen ( 2018-06-30 06:21:14 -0500 )edit

dus bvb 4s2 3d4 --> 4s1 3d5 is namelijk stabieler en 4s2 3d9 --> 4s1 3d10 is stabieler

Marie-France.Delen ( 2018-06-30 06:22:03 -0500 )edit

ik vind het gewoon vaag wanneer we de diagonaalregel in deze gevallen moeten negeren en wanneer niet..

Marie-France.Delen ( 2018-06-30 06:23:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 03:33:08 -0500

Aantal keer gelezen: 176 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18