Stel je vraag
0

osmose: hypotoon/hypertoon

asked 2018-06-30 04:34:22 -0500

Nyah.Renard gravatar image

waarom is het bij VRAAG 7 Antwoord B en niet antwoord C?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-30 04:49:46 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Ik denk omdat plantencellen niet barsten, maar water opnemen tot er een turgordruk op de wand ontstaat. Die wand drukt op zijn beurt ook tegen de celinhoud en als die 2 drukken in evenwicht zijn, heeft de plantencel haar grootste volume bereikt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

idd omdat ze een celwand hebben die de plantencel beschermd tegen het barsten en dus een turgordruk zal ontwikkelend

Marie-France.Delen ( 2018-06-30 05:27:40 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 04:34:22 -0500

Aantal keer gelezen: 96 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18