Stel je vraag
0

Chemie evenwicht

asked 2018-06-30 10:01:09 -0500

Sam gravatar image

Het juiste antwoord op deze vraag blijkt A te zijn, maar ik dacht dat het C was.

Aan de hand van grafiek b, zag ik dat evenwichtsreactie B en D het niet konden zijn.

Bij grafiek A dacht ik het volgende: de evenwichtsconcentratie wordt steeds kleiner, het evenwicht ligt dus links. Het volume stijgt, wat betekent dat het evenwicht verschuift naar de kant met de meeste deeltjes. Dus links heb je de meeste deeltjes, dacht ik en dat zou dan antwoord C zijn. Waar zit mijn fout?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-30 13:23:59 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-06-30 15:45:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image
  • In de eerste grafiek zien we een steeds groter wordende negatieve waarde krijgen voor log[A]. Dat betekent dat [A] steeds kleiner wordt.

    Er geldt altijd: volume stijgt --> verschuiving naar meeste aantal deeltjes. Hier zien we: als het volume stijgt, daalt [A], dus moet A staan aan de kant met het minste aantal deeltjes.

    Dat is antwoord A of B.

  • In de tweede grafiek zien we: de temperatuur stijgt terwijl de [A] daalt.

    Er geldt altijd: temperatuur stijgt --> endotherme reactie (warmte-opname) wordt bevorderd. Hier zien we: als de temperatuur stijgt, daalt [A], dus staat A aan de kant waar de warmte vrijkomt.

    Dat is antwoord A.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel Britt!

Sam ( 2018-06-30 13:57:53 -0500 )edit
0

answered 2018-06-30 11:08:29 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Volgens mij is deze vraag al gesteld. Je vindt ze bij "Chemie 2017A6”.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 10:01:09 -0500

Aantal keer gelezen: 162 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18