Stel je vraag
0

Chemie evenwichtsconstante

asked 2018-06-30 10:28:51 -0500

Sam gravatar image

Klopt het dat de evenwichtsconstante enkel afhankelijk is van de temperatuur en niet van de concentraties, de druk of de aanwezigheid van een katalysator?

Ik twijfelde bij deze vraag tussen antwoord C en D.

Alvast bedankt

Sam

C:\fakepath\Schermafbeelding 2018-06-30 om 17.27.08.png

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-30 10:36:15 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

De waarde Kc kan enkel wijzigen door een temperatuursverandering.

Dus het antwoord is D.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, Britt!

Sam ( 2018-06-30 11:29:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 10:28:51 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18