Stel je vraag
0

zenuwimpuls

asked 2018-06-30 15:27:40 -0500

Noa.Vanderbauwhede gravatar image

Als de vraag gesteld wordt welke kanalen opengaan bij aanwezigheid van een prikkel, zijn dit dan de Ca2+-kanalen of de Na2+-kanalen? Is er bij de impuls tussen twee neuronen dan geen sprake van de Na+/K+ gradiënt?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 02:21:14 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Aan weerszijden van het membraan bestaat er een verschil tussen de concentraties van de belangrijke ionen van natrium en kalium: binnen in de cel bevindt zich veel meer kalium, erbuiten veel meer natrium. Na prikkeling ontstaat er plotseling een veel grotere doorlaatbaarheid voor positief geladen natriumionen, die de cel in beginnen te stromen. Hierdoor wordt de membraanpotentiaal omgekeerd. Deze verhoogde natrium-doorlaatbaarheid is echter van korte duur. Iets later op gang komt een verhoogde doorlaatbaarheid voor kaliumionen, die de cel gaan verlaten en zo de verandering in potentiaal tegenwerken. Deze fase duurt iets langer. Zo ontstaat de actiepotentiaal.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 15:27:40 -0500

Aantal keer gelezen: 57 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18