Stel je vraag
0

Chemie, chemische kinetiek, 5-OI-06

asked 2018-06-30 15:27:51 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-06-30 15:32:34 -0500

Gegeven is de reactie 2A --> B + C (een eerste orde reactie).

Welk van de onderstaande uitspraken is correct?

  • A: De snelheid van deze reactie is constant.
  • B: Een grafiek van de hoeveelheid A in functie van de tijd is lineair.
  • C: De halveringstijd is afhankelijk van de beginhoeveelheid van A.
  • D: De reactiesnelheid is de helft van de verdwijningsnelheid van A.

Volgens mij zijn zowel A als B fout omdat deze grafieken logaritmisch zijn.

Kan iemand me verder helpen waarom D het juiste antwoord is?

Ook is hierbij een negatieve snelheidsconstante k gegeven (-0,5), wat is de betekenis hiervan?

Alvast enorm bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-30 15:54:07 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Schrijf de snelheidsvergelijking eens uit en vul hierin dan k in die gegeven is.

Helpt deze aanpak je vooruit om tot de oplossing D te komen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 15:27:51 -0500

Aantal keer gelezen: 271 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18