Stel je vraag
0

fysica vraag 8.2.2

asked 2018-06-30 19:16:25 -0500

Philip.Warenberg gravatar image

C:\fakepath\Fysica Vraag.jpg

Ik begrijp niet waarom je dy/dt moet doen en niet dy/d(t,x). Want x is hier ook een variabele en de afgeleide van 4 pi x zou dan 4 pi moeten zijn.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 02:26:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor de snelheid van de golfbeweging neem je de afgeleide naar de tijd. Dat geeft je de snelheid op een bepaalde plaats. (Dit is de snelheid van een deeltje dat zich op die plaats bevindt en een trilling ondergaat door de golf)

Voor de voortplantingssnelheid van de golf: v= (2pi/k) f (Dit is de snelheid waarmee het fenomeen golf zich voortplant)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke, dank u!

Philip.Warenberg ( 2018-07-01 10:54:33 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 19:16:25 -0500

Aantal keer gelezen: 101 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18