Stel je vraag
0

Biologie: evolutie

asked 2018-07-01 03:07:55 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Op de simulatietest (vraag 9) is de vraag "Waardoor neemt de kans op overleven af als de populatie kleiner wordt". Ik had antwoord D: een kleinere populatie wordt gemakkelijk weggeconcurreerd. Maar het blijkt A te zijn: een kleine populatie heeft een kleine genetische variatie.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 16:48:37 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Een kleine populatie thermofielen (leven bij een temperatuur tot 100°) of een kleine populatie leeuwen of ...

Het is niet perse zo dat ze makkelijk weg worden geconcurreerd, maar je bent wel zeker dat er minder genetische diversiteit aanwezig is.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-01 03:07:55 -0500

Aantal keer gelezen: 167 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18