Stel je vraag
0

Biologie meiose

asked 2018-07-01 07:03:56 -0500

Ulrike.Vanhoutte gravatar image

updated 2018-07-01 10:06:37 -0500

Zijn de dochtercellen bij een meiose altijd even groot?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2018-07-01 10:29:14 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2018-07-02 01:10:15 -0500

de dochtercellen bij de meiose bij de vrouw: daar wordt het cytoplasma ongelijk verdeeld waardoor je 1 grote ootide uitkomt en 2 of 3 kleinere poollichaampjes. bij de man wordt het cytoplasma wel gelijk verdeeld over de spermatiden en krijg je na differentiatie 4 even grote spermazotoiden

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedoel je niet 4 even grote spermatozoïden?

Ghita.ElHamri ( 2018-07-01 11:37:14 -0500 )edit

ja sorry 4 even grote haha

Marie-France.Delen ( 2018-07-02 01:10:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-01 07:03:56 -0500

Aantal keer gelezen: 237 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '18