Stel je vraag
0

Biologie, fotosynthese

asked 2018-07-01 09:28:36 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-07-01 10:29:00 -0500

Een belangrijke bijdrage van water aan de lichtafhankelijke reacties bestaat uit het leveren van

a) protonen b) zuurstof c) fotonen d) elektronen

Ik dacht dat zowel A als D juist waren.

  • De elektronen worden gebruikt voor het elektronentekort in fotosysteem II.
  • De protonen worden gebruikt voor de protonengradi├źnt.

Is het antwoord hier A of D?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 16:46:18 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Antwoord D

Ze zijn beide belangrijk, maar de elektronen zijn langer belangrijk.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-01 09:28:36 -0500

Aantal keer gelezen: 174 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18