Stel je vraag
0

Fysica: snelheid

asked 2018-07-01 11:40:50 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Wanneer mag je deze formule gebruiken? image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 12:23:01 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Inderdaad, daar kun je deze formule gebruiken.

Ze komt daar ook overeen met het behoud van energie: mgh = mv²/2

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-07-01 11:44:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als een voorwerp valt zonder beginsnelheid. (er mag ook geen andere versnelling zijn dan de zwaartekracht)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Een massa die wrijvingsloos van een hellend vlak glijdt, bijvoorbeeld?

Ghita.ElHamri ( 2018-07-01 12:17:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-01 11:40:50 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18