Stel je vraag
0

Chemie elektronenconfiguratie

asked 2018-07-01 14:50:10 -0500

Leen.Driesen gravatar image

Ik ben een beetje in de war over het volgen van de stabiliteitsregels. We hebben tijdens de lessen namelijk gezien dat een ion de stabiliteitsregels niet naleeft en dat elektronen uit de hoogste schil moeten genomen worden. Bij deze oefeningen zou ik dus antwoord B nemen maar het is blijkbaar A. Moet ik dus aannemen dat ionen in bepaalde mate wel de stabiliteitsregels volgen?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 16:08:40 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je moet hier vertrekken van de electronenconfiguratie van Cu: [Ar]4s1 3d10.

Wanneer Cu een elektron afgeeft om Cu+ te vormen is dit het electron van de buitenste schil = de 4s schil.

Dit heeft dus niets te maken met het feit of ionen de stabiliteitsregels volgen.

Antwoord A is dus correct.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik was vertrokken vanuit Cu: [Ar]4s2 3d9 waardoor ik eindigde met Cu: [Ar]4s1 3d9. Dus best eerst de stabielste configuratie schrijven en dan elektronen uit de buitenste schil nemen?

Leen.Driesen ( 2018-07-02 00:57:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-01 14:50:10 -0500

Aantal keer gelezen: 524 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18