Stel je vraag
2

Chemie - Oplosbaarheid - Oplosbaarheidsproduct

asked 2016-06-02 02:47:09 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat is oplosbaarheid? Wat is oplosbaarheidsproduct

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-06-02 02:49:42 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Oplosbaarheidsproduct Ks voor AgCl Zilverchloride is een slecht oplosbaar zout. De oplosbaarheid S is slechts 1.3 . 10-5 mol/l bij kamertemperatuur. Het zout zal een evenwicht bereiken met zijn ionen, dus dan veranderen de concentraties niet meer en is de oplossing "verzadigd"; bij deze bepaalde temperatuur kan geen zout méér oplossen. Het ionenproduct heeft zijn maximale waarde bereikt = het oplosbaarheidsproduct.

             AgCl(s)  ⇆ Ag+(aq) +  Cl-(aq) 
  1,3 . 10-5 mol/l     1,3 . 10-5 mol/l       1,3 . 10-5 mol/l
                  Kc = [Ag+][Cl-] / [AgCl]
            Kc . [AgCl] = [Ag+][Cl-] 
                  Ks = [Ag+][Cl-] = 1,7.10-10
edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dit is enorm handig, bedankt! Wat stelt Kc juist voor? Alvast bedankt.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-05 17:01:52 -0500 )edit
1

Kc is de evenwichtsconstanta van de reactie wanneer heengaande en terugkerende reactie met dezelfde snelheid verlopen; en er dus 'evenwicht' is. Stel je de snelheidsvergelijking voor heen- en terugkerende reactie aan mekaar gelijk dan is Kc=kheen/kterug = ...

Johan@REBUS ( 2017-07-17 15:11:37 -0500 )edit
1

... dan is Kc=kheen/kterug = (product van de concentraties van de reactieproducten)/(product van de" concentraties van de reagentia), zo nodig rekening houdend met de stoichiometrische coëfficiënten.

Johan@REBUS ( 2017-07-17 15:15:02 -0500 )edit

Is het verband tussen Ks en Kc dat Ks gelijk is aan Kc vermenigvuldigd met de concentratie van het zout? Ik dacht dat Ks = Kc maar dan gewoon bij een speciaal type reactie. Net zoals we bij zuren van Ka spreken, maar bij zuren heeft Ka dezelfde waarde als Kc. Hier zie ik dat Ks = Kc.[AgCl]

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-17 16:14:00 -0500 )edit
1

answered 2016-06-02 02:47:46 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Oplosbaarheid is, als fysische eigenschap van een stof, de mate waarin een stof kan oplossen in een andere stof. Deze andere stof wordt het oplosmiddel genoemd. Oplosbaarheid is de maximale hoeveelheid stof die per volume- of per massa-eenheid van het oplosmiddel kan oplossen. Het symbool voor oplosbaarheid is S, afgeleid van de Engelse benaming ‘solubility’, geeft het aantal mol van de stof per liter water (als oplosmiddel). Sommige stoffen lossen goed op, andere in mindere mate. Ook zijn er stoffen die onoplosbaar, slecht of zeer slecht oplosbaar zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Als ik het dus goed begrijp, is S gewoon de concentratie van uw opgeloste stof in mol per liter? Alvast bedankt voor uw hulp.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-05 17:03:04 -0500 )edit
0

answered 2016-06-02 02:48:17 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het oplosbaarheidsproduct is de evenwichtsconstante van de oplossingsreactie. Het is een term die in de scheikunde gebruikt wordt voor de ‘mate van oplosbaarheid’ van een zout in een oplossing, meestal water. Het symbool voor oplosbaarheidsproduct is Ks Een lage Ks betekent dat het zout slecht oplosbaar is. Een hogere waarde van Ks betekent dat het zout in water beter oplosbaar is. Voor echt goed oplosbare zouten is een oplosbaarheidsproduct minder zinvol. Zo zal elk zout met een kleine oplosbaarheid een KS hebben. Voorbeeld: ijzer(III)hydroxide, Fe(OH)3 is zeer slecht oplosbaar: Ks = 2,6 x 10−39 . Calciumsulfaat, CaSO4 is beter oplosbaar: Ks = 7,1 x 10−5.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-02 02:50:45 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Voorbeelden voor kwik(I)chloride (HgCl) is het oplosbaarheidsproduct [Hg+] [Cl-] = 2,0 x 10−18 voor zilver(I)iodide (AgI) is het oplosbaarheidsproduct [Ag+] [I-] = 8,5 x 10−17 voor Bariumsulfaat (BaSO4) is het oplosbaarheidsproduct [Ba2+] [SO42-] = 9,0 x 10−11 voor Loodsulfaat (PbSO4) is het oplosbaarheidsproduct [Pb2+][ SO42-] = 1,1 x 10−8

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-02 02:47:09 -0500

Aantal keer gelezen: 9,893 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '16