Stel je vraag
0

fysica links of rechtslopende golf

asked 2018-07-02 01:15:54 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

C:\fakepath\36430348_1295439153925321_2647278937717080064_n.jpg

Hoe bepaal je het eenvoudigste of het links of rechts lopend is? als ik kijk naar de tekening en de gegevens lijkt het niet te kloppen. Na 1m bevindt de golf zich op de y-as. Dus uitwijking nul zou ik zeggen.

Thx!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-07-02 01:24:42 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

door het gegeven: "het punt op 1 m van de oorsprong krijgt na 0,01s voor het EERST een maximale uitwijking en deze is NEGATIEF" --> teken dat is op je blad op de y(x)-grafiek dan zie je duidelijk dat de golf naar links loopt

C:\fakepath\lopende golven.jpg

moest er nu staan: "het punt op 1 m van de oorsprong krijgt na 0,01s voor het EERST een maximale uitwijking en deze is POSITIEF" dan zou je een rechtslopende golf krijgen

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-02 01:15:54 -0500

Aantal keer gelezen: 1,451 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '18