Stel je vraag
0

Chemie augustus 2017 vraag 12 (geel)

asked 2018-07-02 09:30:13 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

Ik weet niet hoe je aan zoiets kan beginnen. Aangezien er amper iets gegeven is. Enkel de situatie ervoor en erna?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-07-02 11:08:12 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2018-07-02 11:09:26 -0500

lees de gegevens "gasmengsel van stoichiometrische hoeveelheden van een alkaan en zuurstofgas" en "Na de volledige verbranding van het alkaan" extra goed. Daarin vind je het antwoord eigenlijk al op de vraag.

C:\fakepath\chemie vraag 12.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-02 09:30:13 -0500

Aantal keer gelezen: 539 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '18