Stel je vraag
0

wiskunde juli2017 vraag 1 geel

asked 2018-11-19 05:52:21 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-11-23 12:40:38 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Moet men voor deze vraag theorie van wiskunde op pagina 40 toepassen? transformaties van grafieken

Hoe moet men eigenlijk de symmetrie as zoeken hier? gaat het om spiegeling over de x of y-as? en hoe weten we dat?C:\fakepath\juli 2017 vraag 1.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-11-23 07:22:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hebt een verkeerde interpretatie gegeven aan -ln(1/x²) zie bijlage x² is altijd positief, ook als je van een negatief getal vertrekt. Dus het beeld van -ln(1/(-2)²) is gelijk aan het beeld van -ln(1/(2)²) zodat er gespiegeld wordt over de y-as. De functie 2 ln|x| is negatief voor x kleiner dan 1 en positief voor x groter dan 1. C:\fakepath\vraag ln x tot de min tweede.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-11-19 05:52:21 -0500

Aantal keer gelezen: 228 keer

Laatst gewijzigd: Nov 23 '18