Stel je vraag
0

chemie, spontane redox reactie

asked 2019-01-10 03:17:06 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\spontane redox reactie.jpg

men kan nagaan welke stof hoogste reducerende vermogen heeft, maar hoe weet men of het spontane reactie is of niet?

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-02-05 02:53:51 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je kan uitgaande van de gegeven reacties een lijstje maken welk metaal het hoogst reducerend vermogen heeft.

Hieruit kan je afleiden dat van groot naar klein Magnesium het grootste reducerend vermogen heeft en zilver het kleinst reducerend vermogen.

Volgorde in functie van reducerend vermogen:

Mg > Zn > Pb > Cu > Ag

Uitgaande van deze volgorde kan je afleiden dat D het juiste antwoord is.

Succes !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-01-10 03:17:06 -0500

Aantal keer gelezen: 151 keer

Laatst gewijzigd: Feb 05 '19