Stel je vraag
1

Chemie vraag 3-OII-15

asked 2019-02-15 08:54:05 -0500

Sam gravatar image

updated 2019-03-16 08:40:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Welke molecule heeft een ongepaard elektron?

A: Stikstof(I)oxide B: Stikstof(II)oxide C: Stikstof(III)oxide D: Stikstof(V)oxide

Ik heb hierbij staan dat je moet kijken of het oxidatiegetal even of oneven is en dat je dan zo kan weten welk molecule een ongepaard elektron heeft.

Zou iemand mij kunnen uitleggen waarom je deze oefening op die manier kan oplossen, want ik snap het niet zo goed?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-02-17 11:43:43 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-03-26 13:31:36 -0500

Kijken naar het oxidatiegetal is een mogelijke oplossing.

Bij het stappenplan voor het schrijven van Lewisformules tellen we het aantal valentieëlektronen en houden hierbij eveneens rekening met lading van de ionen mocht dit het geval zijn.

Wanneer het aantal valentieëlektronen oneven is wordt een elektron verwijderd uit de structuur en krijgen we dus een vrij elektron. Je moet hier dus op zoek naar de molecule met een oneven aantal valentieëlektronen. Dit is de molecule waarbij stikstof een even oxidatiegetal heeft.

Beter is zelf te redeneren dan af te gaan op te eenvoudige regeltjes.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel Koen, ik begrijp het!

Sam ( 2019-02-18 03:11:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-02-15 08:54:05 -0500

Aantal keer gelezen: 160 keer

Laatst gewijzigd: Mar 26 '19