Stel je vraag
0

fysica, botsing

asked 2019-02-19 02:17:00 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\auto botsing.jpg

xa+xb= 500m en omdat ze op elkaar inrijden heb ik xb=-1/2a.t^2 dus t(A)^2 /2 - t(B)^2 =500 dan kom ik dat t= 31,6s klopt het?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-02-19 04:04:42 -0500

Sam gravatar image

Ik zou het op deze manier oplossen, maar weet ook niet zeker of dit juist is?

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-02-19 02:17:00 -0500

Aantal keer gelezen: 51 keer

Laatst gewijzigd: Feb 19 '19