Stel je vraag
1

chemie spanningsreeks van metalen en niet-metalen

asked 2016-06-02 02:50:17 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-02 03:07:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Wat wordt er in het leerstofoverzicht bedoeld met 'toepassen van de spanningsreeks van metalen en niet-metalen'?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-02 03:58:02 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Vertrekkend van de begrippen reductor en oxidator, alsook reducerend vermogen (= neiging om elektronen af te staan) kunnen metalen in een spanningsreeks gerangschikt worden. Als links in de reeks de sterkste reductor staat en je weet dat een metaal alle metaalionen waarvan het metaal meer rechts staat kan reduceren tot metaal kan je nagaan of reacties tussen metalen en metaal- of waterstofionen opgaan.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Klopt het dat we hier geen oefeningen rond gemaakt hebben? Of zitten deze deels vervat in de andere vragen?

Anne-Sophie ( 2016-06-04 02:49:48 -0500 )edit

En hoe geldt dit dan voor de niet-metalen?

Anne-Sophie ( 2016-06-04 02:56:34 -0500 )edit

in de Rebus Oefeningenbundel Scheikunde Leuven-Kortrijk 2016 is dit verwerkt in oefeningen waarbij je ahv redox-potentialen naar een resultaat werkt.

Johan@REBUS ( 2016-06-04 05:00:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-02 02:50:17 -0500

Aantal keer gelezen: 818 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '16