Stel je vraag
0

chemie(arts) 2018 oefening 6 geel

asked 2019-03-14 03:13:32 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-03-16 08:38:41 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Kan het kloppen dat oefening 6 van chemie 2018 arts een derde orde reactie is?

Hoe kan ik dan deze oefening verder oplossen? ik kom derde orde reactie uit en k is dan gelijk aan 1.5 maar dan kom ik voor y =2/15 uit wat niet in de opgave staat. Wat doe ik fout?

alvast bedankt als iemand me hierbij kan helpen

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-03-15 17:31:12 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je moet vertrekken van het gegeven dat het een tweede orde reactie is.

Je moet van hieruit verder werken

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De snelheidsvergelijking wordt dus v = k [A] . [B]. Lukt het zo om het juiste antwoord te vinden?

Koen@REBUS ( 2019-03-16 08:37:57 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-14 03:13:32 -0500

Aantal keer gelezen: 98 keer

Laatst gewijzigd: Mar 15 '19