Stel je vraag
0

Fysica optica vraag 10.1.8

asked 2019-03-18 04:29:52 -0500

Sam gravatar image

Kan iemand me uitleggen hoe ik de juiste oplossing vind?

Ik weet dat het C en D niet kunnen zijn, maar nu twijfel ik tussen A en B.

We gaan van een optisch dichte naar een optisch ijle stof dus de straal wordt gebroken weg van de normaal. Hoe teken ik de normaal op deze lens?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-03-18 06:59:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De normaal staat altijd loodrecht op de raaklijn.

De raaklijn van een cirkel staat loodrecht op de straal.

Dus teken je de normaal door vanuit het middelpunt van de cirkel naar het punt te gaan waar de lichtstraal in/uit de cirkel gaat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is A dan het juiste antwoord?

Sam ( 2019-03-18 07:57:36 -0500 )edit

ja. De lichtstraal breekt van de normaal weg, langs de andere kan van de normaal.

Myriam@REBUS ( 2019-03-18 14:32:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-18 04:29:52 -0500

Aantal keer gelezen: 154 keer

Laatst gewijzigd: Mar 18 '19