Stel je vraag
0

Isomeren van C5H10

asked 2019-03-19 09:42:42 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-03-20 11:23:46 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe kan ik best beginnen om structuur en stereo isomeren van C5H10 te vinden?

Is er een methode of moet men alles uitproberen om te kijken of het kan?

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-03-28 16:09:52 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

Kan je uitgaande van deze informatie het aantal onverzadigdheden berekenen en het aantal isomeren bepalen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

En wat heb je gevonden. Hoeveel onverzadigdheden heeft C3H7Cl en hoeveel isomeren bekom je met deze brutoformule?

Koen@REBUS ( 2019-04-06 15:16:05 -0500 )edit

Had je deze nog verder afgewerkt?

Koen@REBUS ( 2019-04-16 13:17:24 -0500 )edit
0

answered 2019-03-20 11:27:34 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je moet eerst starten met het bepalen van het aantal onverzadigdheden en van daaruit bepalen welke functieisomeren je kunt bekomen. In dit geval wilt dit specifiek zeggen, moet ik op zoek naar alkanen, alkenen, cyclische verbindingen.

Dan moet je verder alle plaatsisomeren zoeken, ketenisomeren en stereo isomeren (cis/trans en optische isomeren).

Voor dit voorbeeld denk ik dat dit geen examenvraag is geweest (of zal zijn) op het toelatingsexamen.

Beperk je tot de historische vragen die je terug vindt op de website van het toelatingsexamen of in de cursus van Rebus. Hier vind je de relevante opgaven om je goed voor te bereiden op het toelatingsexamen !!

Succes

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-03-28 00:13:07 -0500

Adara gravatar image

Dank je Koen, en als ik vb C3H7Cl heb wat is dan het aantal onverzadigheden? Het zou dan van C3H8 komen? dan is er maan 1H minder. wit die zegen dat aantal onverzadiging nul is?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-19 09:42:42 -0500

Aantal keer gelezen: 788 keer

Laatst gewijzigd: Mar 28 '19