Stel je vraag
0

Fysica 3.10.11 extra oefening

asked 2019-03-29 11:19:51 -0500

Cha gravatar image

updated 2019-03-29 11:21:28 -0500

Ik kom het juiste antwoord bij a) niet uit. Ik ben ervan uitgegaan dat de planetoide met diameter van 10km en een snelheid van 70000 km/h een kinetische energie heeft. Ik heb de massa berekent met de dichtheid. Ik heb dan Ekin= 7,08.10^15J. Maar verder weet ik niet wat ik nog moet doen. Na de botsing van de planetoide en de aarde is er toch geen energie meer?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-03-29 15:25:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er zit ergens een klein rekenfoutje in. Kijk eens na of je de snelheid goed omgerekend hebt naar meter/seconde.

Daarna moet je alleen de ontwikkelde energie vergelijken met de referentie voor de b) vraag.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2019-03-29 11:19:51 -0500

Aantal keer gelezen: 58 keer

Laatst gewijzigd: Mar 29 '19