Stel je vraag
0

chemie opgave 2-05

asked 2019-03-31 04:41:25 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-04-02 16:44:16 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Klopt het dat antwoord op vraag 2-05 op pagina 29 49.7% Cu 63 en 50.3% Cu65 is?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-06 15:14:11 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Probeer eens opnieuw maar met voor de Ar(Cu) = 63.456.

Ik heb blijkbaar twee cijfers met elkaar verwisseld.

Welke oplossing kom je dan uit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Graag deze opgave afwerken alvorens we overgaan tot nieuwe opgaven te beantwoorden. OK ?

Koen@REBUS ( 2019-04-12 13:04:47 -0500 )edit

Welk antwoord heb je uiteindelijk gevonden?

Koen@REBUS ( 2019-04-16 13:20:34 -0500 )edit
0

answered 2019-04-02 17:01:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-02 17:01:38 -0500

Volgende formule dien je toe te passen.

image description

Wat is de juiste oplossing?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

49.7% Cu63

Adara ( 2019-04-03 01:32:30 -0500 )edit

50.3% Cu 65

Adara ( 2019-04-03 01:32:50 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-31 04:41:25 -0500

Aantal keer gelezen: 69 keer

Laatst gewijzigd: Apr 06 '19