Stel je vraag
0

chemie opgave 2-13

asked 2019-03-31 04:59:32 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-04-02 16:39:10 -0500

Koen@REBUS gravatar image

bij opgave 2-13 op pagina 31 zegt men dat natuurlijke chloor bevat ongeveer drie keer meer van het isotoop met 18 neutronen.

wat bedoelt men preices hiermee? natuurlijke chloor is chloor 35 omdat die het meest in de natuur voorkomt?
Cl35 heeft 18 neutronen en chloor 37 heeft 20 neutronen.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-02 16:43:36 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Natuurlijk chloor wilt zeggen zoals het in de natuur voorkomt.

Dat is een mengsel van twee isotopen.

Men zegt in de opgave dat er twee isotopen zijn: namelijk één met 18 neutronen in de kern en één met 20 neutronen in de kern.

Het atoomnummer van chloor is 17.

Wat is dan de juiste oplossing voor deze opgave? Welke van de 4 beweringen is fout?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Wat heb je uiteindelijk gevonden als juiste oplossing?

Koen@REBUS ( 2019-04-16 13:18:36 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-31 04:59:32 -0500

Aantal keer gelezen: 94 keer

Laatst gewijzigd: Apr 02 '19