Stel je vraag
1

meiose: aantal chromosomen en chromatiden

asked 2016-06-02 04:54:35 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Het fundamentele verschil tussen de metafase van de eerste en tweede meiotische deling bestaat erin dat:

A) tijdens metafase I slechts half zoveel chromosomen aanwezig zijn B) tijdens metafase I tweemaal zoveel chromosomen aanwezig zijn C) tijdens metafase I viermaal zoveel chromatiden aanwezig zijn D) tijdens metafase I slechts half zoveel chromatiden aanwezig zijn

Het juiste antwoord is B, dat snap ik. Maar waarom kan C ook niet juist zijn? Het aantal chromatiden is toch steeds het dubbel van het aantal chromosomen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-03 07:30:31 -0500

Joris@REBUS gravatar image

Als er 2x zoveel chromosomen aanwezig zijn tijdens metafase I vergeleken met metafase II, en het aantal chromatiden het dubbel is van het aantal chromosomen, dan zijn er tijdens metafase I toch ook 2x zoveel chromatiden?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, ik snap wat ik fout redeneerde!

Machteld.DeBacker ( 2016-06-08 06:39:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-06-02 04:54:35 -0500

Aantal keer gelezen: 94 keer

Laatst gewijzigd: Jun 08 '16