Stel je vraag
0

chemie opgave 2-33

asked 2019-04-04 00:31:42 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-04-07 11:07:47 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-06 15:28:40 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-07 11:08:59 -0500

De opgave spreekt over twee willekeurige elektronen. In de grondtoestand !

Je moet er zeker van zijn dat het tweede elektron tot het atoom behoort.

Je kent het set kwantumgetallen van het eerste elektron.

Tip:

1) bij het opvullen van de orbitalen zal een elektron steeds de plaats invullen met de het laagste energieniveau. Dit wilt zeggen, vooraleer je in een atoom een elektron in de 4de schil plaatst (n= 4) zijn ook alle andere elektronen aanwezig met een lager energieniveau.

2) 2 verschillende elektronen hebben nooit hetzelfde set kwantumgetallen.

Wat zou de juiste oplossing zijn?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Graag ook deze opgave verder afwerken aub. Daarna gaan we over naar andere opgaven ! OK?

Koen@REBUS ( 2019-04-12 13:02:50 -0500 )edit

Het zou dan B moeten zijn?

Adara ( 2019-04-16 13:09:42 -0500 )edit

Helemaal correct !

Koen@REBUS ( 2019-04-16 13:13:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-04 00:31:42 -0500

Aantal keer gelezen: 181 keer

Laatst gewijzigd: Apr 07 '19