Stel je vraag
0

chemie opgave 3-01

asked 2019-04-04 02:32:42 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-04-07 11:10:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

hoeveel bedraagt de hoek in het cyanaat ion?

OCN - => onverzadigingsgraad bedraagt twee. Heb ik dan 1 drievoudige binding of 2 dubbele binding?

als ik 1 drievoudige binding heb, is er dan 1 vrije elektronen paar of geen? Want tussen C en N heb ik dan drie strepen en 1 streep aan rechterzijde van N. Is die rechterstreep dan een vrije elektronenpaar of niet?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-06 15:21:36 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wanneer je de Lewisstructuur van het cyanaat-ion correct tekent bekom je een driedubbele binding tussen C en N en een enkelvoudige binding tussen C en O.

Het zuurstofatoom heeft 3 vrije electronenparen en een negatieve formele lading.

Het koolstofatoom heeft geen vrije electroenenparen en geen formele lading.

Het stikstofatoom heeft 1 vrij electronenpaar en geen formele lading.

Kan je hiermee verder?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ja, ik heb het begrepen nu

Adara ( 2019-04-07 05:57:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-04 02:32:42 -0500

Aantal keer gelezen: 126 keer

Laatst gewijzigd: Apr 06 '19