Stel je vraag
0

wiskunde 2.3.3

asked 2016-06-02 08:02:04 -0500

Ann-Sophie.Lambrechts gravatar image

Ik snap niet goed hoe je aan deze vraag moet beginnen. Ik weet wel dat de rico van de raaklijn 12 moet zijn maar ik snap niet hoe je het punt waar ze elkaar snijden moet vinden.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-02 08:22:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De afgeleide functie van x³ is 3x². Zoek uit waar 3x² =12

Als je de juiste x-waarden hebt moet je alleen nog zorgen dat de raaklijn ook telkens door het punt (x,f(x)) gaat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De formule voor de raaklijn door een punt $a$ dat aan de functie voldoet, zoals Myriam al zei $(a,f(a))$, is $y-f(a)=f'(a)\cdot (x-a)$

Yves@REBUS ( 2016-06-02 12:12:00 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-02 08:02:04 -0500

Aantal keer gelezen: 148 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '16