Stel je vraag
0

ECB oefening 3.3.4

asked 2019-04-10 03:08:56 -0500

Kathleen gravatar image

Ik begrijp niet goed hoe je aan deze oefening moet starten. Ik zette mijn gegevens wel al om naar de juiste eenheden, maar geraakte niet verder.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-10 15:49:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als de parel draait trekt hij aan de draad en wordt de draad langer.

De F(centripetaal) is gelijk aan de veerkracht in de evenwichtstoestand.

Hou er rekening mee dat de draad verlengd is tot (R+delta) en de veerkracht is k . delta

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-10 03:08:56 -0500

Aantal keer gelezen: 164 keer

Laatst gewijzigd: Apr 10 '19