Stel je vraag
0

ECB oefening 3.3.3

asked 2019-04-10 04:17:01 -0500

Kathleen gravatar image

Ik redeneerde bij deelvraag A, dat het geen ECB was. Bij deelvraag B moest je vervolgens a berekenen, maar de enige manier waarop mij dit lukt is a.d.h.v. a = v²/r. Nu berekende ik echter enkel nog maar de normale component van a, nog niet de tangentiële versnelling. Moet je deze ook niet nog eerst zoeken om dan a te berekenen a.d.h.v. pythagoras van de som van de kwadraten van de normale versnelling en de tangentiële versnelling?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-11 06:33:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bovenaan moet van de 40m/s² de zwaartekracht afgetrokken worden, onderaan moet ze er bij geteld worden. Je eindigt dus met 3g boven en 9g onderaan.

Waarom dat is kan ik niet in zo'n klein vakje uitleggen. Maar je kan erover denken analoog aan de situatie van de man in de lift die naar boven versnelt (en waar de man dus zwaarder weegt). In het omgekeerde geval zou hij lichter worden. Trek deze redenering door naar deze heel grote versnellingen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-04-10 16:10:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je goed kijkt zal je zien dat de tangentiële versnelling nul is op deze 2 plaatsen. Bovenaan is de snelheid het laagst, onderaan het hoogst. Dus is de eerste afgeleide nul (relatief minimum en maximum)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel, ik snap het. Hoe redeneer je bij deelvraag d? Is dan a = 40 m/s² = 4g en dit is kleiner dan 12g dus het is mogelijk?

Kathleen ( 2019-04-11 01:58:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-10 04:17:01 -0500

Aantal keer gelezen: 158 keer

Laatst gewijzigd: Apr 11 '19