Stel je vraag
0

wiskunde, oppervlakte

asked 2019-04-10 06:49:15 -0500

Adara gravatar image

image description

oppervlakte= b.h /2 =32 hier haal ik h uit => h= 64/b

en ik weet ook dat h/b= 4 als ik hier h invul kom ik dat b=4

klopt mijn uitwerking?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-10 16:08:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De uitwerking is juist, maar in dat geval staat er geen juiste antwoordmogelijkheid. Waar komt deze opgave vandaan?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Als je als oppervlakte 16 neemt dan is zijde b wel 8^0.5 oftewel antwoord

Myriam@REBUS ( 2019-04-10 16:18:47 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-10 06:49:15 -0500

Aantal keer gelezen: 55 keer

Laatst gewijzigd: Apr 10 '19