Stel je vraag
0

Fysica 8.1.3

asked 2019-04-10 10:45:54 -0500

Cha gravatar image

Hoe bereken je de grootte van het magnetisch veld hier in punt P?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-10 15:55:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken het magnetisch veld van één van de draden in het punt P. De andere hebben dezelfde bijdrage, dus in totaal 4 draden op een afstand van 0.1 meter van het punt P.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-10 10:45:54 -0500

Aantal keer gelezen: 92 keer

Laatst gewijzigd: Apr 10 '19