Stel je vraag
0

8.1.4 Fysica

asked 2019-04-10 10:53:10 -0500

Cha gravatar image

Bij deze oef is de stroom gevraagd maar hoe kan je de aantal windingen vinden voor in de formule van een magnetisch veld in een spoel?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-10 15:53:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Wind de draadjes rond de spoel (2,5 m lang). Hoeveel windingen kan je maken zonder de draadjes over elkaar heen te leggen?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-07-01 09:27:46 -0500

Moet je dan rekening houden met de cirkelvorm die de spoel beschrijft? Of moet het op een andere manier?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je windt de draad rond de spoel. De spoel is een cylinder van 2.5 meter lang en de draadjes liggen tegen elkaar dwars op de as van de cylinder..

Myriam@REBUS ( 2019-07-01 09:33:52 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-10 10:53:10 -0500

Aantal keer gelezen: 272 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '19